Halaman

    Social Items

Tafsir Ayat 5 Surah Yaa Siin


Tafsir Ayat 5 dan 6 Surah Yaa Siin

Jika kata tanzil dibaca nasab sehingga menjadi tanziila, maka dinasabkan oleh fiil yang tidak disebutkan. Lengkapnya adalah Iqra’ tanziilal aziizi, sehingga bermakna “Wahai Muhammad! Bacalah (wahyu) yang diturunkan dari Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.”

Dan apabila tanziil dibaca rafa sehingga bacaan menjadi tanziilu, maka menjadi khabar bagi mubtada yang dibuang. Perkiraannya adalah “Haadzal qur’aanu munazzalun ‘alaika bi wasithati jibriila a.s. minallahi (Alquran ini diturunkan kepadamu dengan perantara Jibril a.s. dari Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang).”

Makna Al-‘Aziizi adalah Al-Ghalib Al-Muntaqim minal ‘aaashi (Yang Maha Menguasai atau Mengalahkan lagi Maha Menyiksa kepada orang yang berbuat maksiat). Makna Ar-Rahim adalah Yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang taat.

“Wahai Muhammad! Bacalah Alquran ini kepada orang-orang yang mengingkari, sehingga mereka mendengarkan firman-Ku, takut kepada-Ku, dan mereka datang kepada keadilan.”

Tafsir Ayat 6 Surah Yaa Siin


Tafsir Ayat 5 dan 6 Surah Yaa Siin


Makna lam pada kalimat litundzira adalah sebagai alasan diturunkannya Alquran. Ada yang berpendapat, kata maa pada kalimat maa undzira adalah maa nafyi. Pengertiannya adalah “… yang leluhur mereka dahulu belum pernah dikasih peringatan,” karena lamanya masa fatrah. Ada juga yang berpendapat, kata maa bermakna al-ladzii, pengertiannya adalah”… agar kamu menjadi kaum yang telah diberi peringatan mengenai leluhur mereka dengan Alquran.”

Makna “karena itu mereka lalai”, yakni lalai dari iman dan petunjuk, yang pengertiannya adalah “Wahai Muhammad! Kami telah menurunkan Alquran ini kepadamu agar dengannya kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah diberi peringatan.”

Dan makna kaum di situ adalah kaum Quraisy, karena sejak zaman Ismail a.s. sampai Nabi saw. tidak ada seorang nabi dan seorang rasul pun yang diutus kepada mereka, sehingga mereka menjadi lupa dan tidak mengetahui agama (yang benar) dan tidak mengetahui syariat. (Syekh Hamaamii Zaadah, dalam buku tafsir Yaa Siin edisi Indonesia).

Baca artikel sebelumnya: Tafsir Surah Yaa Siin Ayat 1-4

Tafsir Ayat 5 dan 6 Surah Yaa Siin

Mengikuti Jejak Rasulullah Bukti Keimanan
“Katakanlah: “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua, yaiyu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidaka ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya, Nabi yang Ummi beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS al-A’raf: 158)

Nabi Muhammad sudah diberitakan oleh Allah dalam Taurat dan Injil, tergambar dalam doa Nabi Musa dan jawaban Allah. Nabi Musa dan kaumnya berdoa kepada Allah agar diberi rahmat Allah, dan datanglah jawaban Allah, bahwa rahmat ditetapkan bagi orang yang beriman dan mengikuti Rasulullah saw.

Ayat ini menegaskan keharusan mengikuti jejak Rasulullah dalam segala hal. Hal ini sebagai konsekuensi iman kepada beliau, dalam menerima Islam yang diterangkan dalam al-Qur’an dan sunnah secara utuh, baik konten maupun metodologinya. Mengikuti Rasulullah saw dalam masalah tauhid dan iman serta implementasinya dalam kebenaran, hak dan batil, halal dan haram, tapi lembut dalam tutur kata dan sikap.

Nabi saw menceritakan bahwa ada yang mewasiatkan kepada anaknya, jika mati agar dibakar dan arangnya ditumbuk, kemudian dibuang ke laut. Beliau berkata, “Jika Allah mampu membangkitkannya, niscaya ia disiksa Allah. Tapi ketika ditanya oleh Allah kenapa engkau melakukan itu? Jawabannya karena takut terhadap siksaan Allah. Ternyata Allah mengampuni karena kebodohannya. Padahal orang tersebut ragu akan kekuasaan Allah dalam membangkitkannya.”

Ada seorang yang suka mabuk didatangkan kepada Nabi Muhammad saw, dan beliau memerintahkan untuk menghukumnya. Para sahabat langsung memukulnya dan setelah selesai ada yang berkata, “Semoga laknat Allah atasnya.” Mendengar itu Nabi Langsung bersabda, “Janganlah kalian tolong setan menjerumuskan saudara kalian. Janganlah kalian melaknatinya, sesungguhnya ia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Di sini Rasulullah tegas dalam menegakkan hukum, juga tegas kepada para sahabat yang melampaui batas dengan melaknati sang pelaku. Beliau menunjukka kelembutan dan kasih sayangnya yang luar biasa. Dengan bijak beliau mengatakan bahwa pemabuk itu mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka ia perlu ditolong dalam melepaskan diri dari godaan setan sehingga berhenti mabuk. Bukan melaknatinya yang membuatnya kian tenggelam dalam kesesatan.

Kita harus mengikuti jejak Nabi saw yang memosikan diri sebagai dai mujahid, penegak syariah dari masalah kecil sampai besar seperti menegakkan akhlak dengan anak kecil. Ketika beliau duduk makan bersama putra tirinya Umar bin Salamah, beliau berkata, “Wahai ananda bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang didekatmu.” (HR Bukhari)

Meluruskan orang yang paling dicintai ketika melakukan kesalahan. Suatu ketika Aisyah menyindir Syafiyyah di hadapan Nabi dengan berujar, “Cukup bagimu bahwa dia demikian (pendek).” Nabi langsung menegur, “Wahai Aisyah, kalau omonganmu dipakai untuk mencampur lautan niscaya cukup (untuk campuran yang membusukkannya).” (HR Abu Dawud)

Mengikuti beliau dalam komitmen dengan perintah Allah walaupun harus menghadapi kemarahan sahabatnya. Dalam Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah saw diperintahkan melakukan perjanjian dengan kafir Quraisy walaupun beliau sudah siap berperang. Beliau harus menerima isi perjanjian tersebut walaupun secara zahir merugikan kaum Muslimin, namun beliau yakin bahwa di balik itu pasti ada kebaikan dan kemenangan. Saat itu Umar marah-marah kepada Rasulullah. Namun beliau berkata, “Wahai Umar, saya hamba Allah dan tidak maksiat kepada-Nya.” Dan ternyata benar, dari Perjanjian Hudaibiyah diraih kemenangan yang gemilang dengan masuknya orang kafir ke dalam Islam dengan jumlah yang berlipat ganda dibandingkan sebelumnya.

Mengikuti beliau dalam menjadikan kelemahlembutan dalam muamalah sebagai metode dakwah yang efektif hingga beliau bergaul dengan tetangganya yang Yahudi. Ketika si Yahudi itu sakit, Nabi pun mengunjunginya dan mendakwahinya. Mengikuti Nabi sebagai pemimpin yang berusaha tidak melakukan kebijakan yang menzhalimi rakyat. Sifat lain Nabi sangat mulia, yaitu peduli terhadap umatnya. Beliau sangat sedih terhadap apa saja yang menyusahkan umatnya.

Mengikuti beliau menjadi bapak terbaik untuk putra-putrinya, suami terbaik untuk semua istrinya, menjadi guru dan Nabi terbaik untuk umatnya. Menjadi teladan terbaik dalam segala hal sebagai bukti kebaikan Islam dan manusia pun berduyun-duyun masuk Islam.

Penulis: DR M Mu’inudinillah Basri, MA
(Sabili NO. 16 TH. XVII 18 Rabiul Awal 1431)  

Mengikuti Jejak Rasulullah Bukti Keimanan

Tafsir Surah Yaa Siin Ayat 1-4

Tafsir Surah Yaa Siin. Mengenai kata Yaa Siin terdapat lima pendapat. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kata Yaa Siin berasal dari kata Yaa insaan (Wahai manusia!). Kebiasaan orang Arab suka mengambil satu huruf dari setiap kata, kemudian digabungkan. Mereka mengambil huruf ya dari yaa nidaa’ (ya yang dipakai untuk menyeru) dan huruf siin dari kata insaan, lalu kedua huruf tersebut disusun menjadi yaa siin. Dan yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini ialah “Yaa Muhammad saw. (Wahai Muhammad saw.)!”

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Yaa Siin adalah Yaa sayyidal mursaliin (Wahai pemimpin rasul-rasul!). Dan sebagian lainnya mengatakan, Yaa siin adalah salah satu dari nama-nama Alquran. Yang lainnya mengatakan, Yaa siin adalah salah satu nama dari nama-nama Allah swt. Yang lainnya lagi mengatakan, Yaa siin adalah nama surat.

Dalam tafsir Al-Istiraabaadzi disebutkan, “Sesungguhnya Allah swt. mempunyai empat ribu nama. Yang seribu nama tidak diketahui selain oleh para malaikat, seribu nama berada di Lauhil Mahfuzh, tiga ratus nama berada dalam Taurat, tiga ratus nama berada dalam Injil, tiga ratus nama berada dalam Zabur, dan seratus nama berada dalam Alquran – yang sembilan puluh sembilan tampak – namun yang satunya tersembunyi (samar) dan ia (disebut) Ismul A’zham yang tidak diketahui selain oleh para nabi dan para rasul.”

Makna shirath

Yang dimaksud dengan shirath (jalan) adalah Diinul Islaami (agama Islam), seperti pada perkataan, “Wahai Muhammad! Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari rasul-rasul, dan agamamu adalah agama yang benar (yaitu Islam), sedangkan orang-orang kafir memeluk agama yang salah.”

Hikmah sumpah pada ayat di atas adalah, “Allah bersumpah bahwa sesungguhnya Muhammad saw. (adalah) salah seorang dari rasul-rasul.”

Jika sumpah tersebut untuk (kemanfaatan) orang-orang kafir agar mereka membenarkan bahwa sesungguhnya Muhammad saw. adalah salah seorang dari rasul-rasul, maka mereka tetap tidak akan membenarkan. Jika sumpah ini untuk (kemanfaatan) orang-orang muslim agar mereka membenarkan bahwa sesungguhnya Muhammad saw. adalah salah seorang dari rasul-rasul, sesungguhnya mereka tetap membenarkannya sekalipun tanpa sumpah.

Dengan demikian, apakah hikmah sumpah ini? Jawabannya, sesungguhnya Allah swt. mengokohkan firman-Nya bagi orang-orang yang mengingkari karena sumpah itu salah satu jenis dari ta’kiid (pengokohan). Oleh karena itu, Allah swt. bersumpah dengannya untuk hujah (atas mereka). (Syekh Hamaamii Zaadah, dalam Tafsir Yaa siin)

Tafsir Surah Yaa Siin Ayat 1-4

Asbabul Nuzul dan Keutamaan Yaa Siin

Surat Yaa Siin terdiri-dari 83 ayat dan termasuk kelompok surat Makkiyah, kerena surat ini turun ketika Nabi Muhammad saw. berada di Kota Makkah. Adapun asbabul nuzul atau sebab turunya surat Yaa Siin ini adalah bermula dari perkataan orang-orang kafir yang mengatakan,

“Sesungguhnya Muhammad itu bukan seorang nabi dan rasul, melainkan anak yatim dari Abi Thalib. Dia tidak bersekolah (tempat belajar) dan tidak juga belajar ilmu dari mualim (pengajar), maka bagaimana dia menjadi seorang nabi?” Oleh sebab itulah orang-orang kafir tetap mengingkarinya.

Lalu Allah SWT Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang menurunkan surat Yaa Siin ini, dan bersaksi dengan Zat-Nya Yang Mahaagung atas kerasulan dan kenabian Muhammad dengan berfirman,

“Wahai Muhammad! Apabila orang-orang kafir mengingkari kerasulanmu, maka janganlah kamu bersedih hati karena hal itu. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.”

Keutamaan Surat Yaa Siin

Berikut ini adalah keutamaan-keutamaan surat Yaa Siin sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau.

1. Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada hatinya, dan hati Alquran adalah Yaa Siin; dan barang siapa membacanya (sekali), niscaya Allah menuliskan baginya membaca Alquran sepuluh kali.”

2. Nab saw. juga bersabda, “Sesungguhnya Allah swt. telah membaca surat Yaa Siin dan Thaahaa sejak dua ribu tahun sebelum Dia menciptkan langit dan bumi.

Ketika mendengar hal itu, para malaikat berkata, “Berbahagialah umat Muhammad karena diturunkan kedua surat itu, berbahagialah bagi orang yang hafal kedua surat itu, dan berbahagialah orang yang membacanya.”

3. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda, “Sesungguhnya ahli surga tidak membaca sesuatu dari Alquran kecuali surat-surat Thaahaa, Yaa Siin, dan Ar-Rahmaan.”

4. Sabda Nabi Muhammad saw, “Siapa saja, baik laki-laki muslim maupun perempuan muslim, yang ketika dalam keadaan sakratul maut dibacakan Yaa Siin di sampingnya, niscaya akan turun kepadanya (bersamaan dengan setiap huruf dari Yaa Siin) sepuluh malaikat yang berdiri berbaris di hadapannya seraya memohonkan rahmat baginya, memohonkan ampunan baginya, menyaksikan permandiannya, dan menghantarkan jenazahnya.”

5. Selanjutnya sabda Nabi Muhammad saw. atas keutamaan surat Yaa Siin ini adalah, “Perbanyaklah membaca surat ini, karena padanya terdapat kekhususan (khasiat) yang banyak.”

Dalam penjelasan hadis di atas dikatakan, “Sesungguhnya orang yang lapar apabila membaca Surat Yaa Siin disertai dengan hati yang khusyu, niscaya Allah mengenyangkannya sebagai anugerah-Nya. Bagi orang yang takut, maka dengan membacanya, niscaya Allah swt. akan menghilangkan kesedihan dan ketakutannya. Jika orang yang fakir membacanya, niscaya dia dibebaskan dari utangnya. Dan bagi orang yang mempunyai keperluan kemudian membacanya, niscaya Allah swt. akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membacanya pada waktu pagi, niscaya dia berada dalam keamanan Allah swt. sampai waktu sore; dan di mana saj surat Yaa Siin dibaca atau ditafsirkan, niscaya Allah swt. melenyapkan dari mereka bencana, pailit, mahal, tha’un (pes), dan wabah penyakit, sebab adanya kemulian surat tersebut. Barang siapa membacanya pada waktu malam, niscaya dia berada dalam keamanan Allah swt, sampai waktu pagi. Apabila dibacakan kepada jenazah, niscaya dia diringankan dari siksa kuburnya jika dia termasuk orang yang disiksa, dan jika dia tidak termasuk, maka bacaan tersebut akan menambah kelegaan dan kesenangan di dalam kubur, karena sesungguhnya kubur itu dapat berubah menjadi taman surga atau jurang neraka.”

Demikianlah asbabul nuzul dan keutamaan Yaa Siin yang dapat kami hadirkan kepada para pembaca sekalian. Semoga ini menjadi amal shaleh dan semoga kita semua dapat mengamalkannya.

Asbabul Nuzul dan Keutamaan Yaa Siin

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA KRISIS AKHLAK
Sebab-sebab timbulnya krisis akhlak. Kehidupan dunia yang semakin modern, di mana segala akses yang menunjang kehidupan manusia mudah digapai membuat batasan-batasan norma yang telah digariskan oleh agama menjadi semakin kabur, bahkan seringkali batasan-batasan agama tersebut sengaja dilanggar dan dinafikan, demi segala macam kebebasan yang diagung-agungkan.

Muncul norma-norma baru yang dianggap lebih baik oleh para pengikutnya dibandingkan dengan syariat-syariat agama yang bersumber dari wahyu Illahi. Padahal norma-norma baru tersebut sangat menyesatkan jiwa dan pikiran manusia. Lihat saja seperti nudisme atau naturalisme, pernikahan sesama jenis, kebebasa perbuatan dan pernyataan sexual, unisex (persamaan potongan dari pakaian pria dan wanita), dan lain sebagainya.

Akibatnya timbul yang namanya dekadensi moral atau krisis akhlak. Artinya moral sudah tidak berdaya lagi dalam suatu kekacauan masyarakat yang sudah rusak. Fakta-fakta sejarah menjadi saksi bisu akan akibat luar biasa yang ditimbulkan oleh krisis ahklak ini. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang binasanya suatu kaum karena merosotnya moral ini. Sebut saja kaum Nabi Luth as. Mereka binasa karena kegemaran mereka melakukan hubungan sesama jenis atau homo sexual.

Di dalam syair dikatakan, “Hidup atau bangunnya suatu negara itu ditentukan karena akhlaknya, jika mereka sudah tidak lagi menjunjung tinggi norma-norma akhlak mulia, maka bangsa itu akan musnah bersama musnahnya akhlak itu”.

Ada banyak hal yang yang menjadi sebab-sebab timbulnya krisis akhlak ini. Ada yang bersifat laten atau tersembunyi karena terbungkus dengan retorika kata-kata atau pemahaman yang nampaknya benar secara logika tetapi hakikatnya merusak. Seperti pendapat yang mengatakan, khamr haram bagi penduduk yang bertempat tinggal di negeri tropis (hangat), tetapi akan menjadi halal jika bertempat tinggal di negara yang bersalju.

Contoh lain dari yang laten ini adalah kamuflase di bidang kebudayaan dan kesenian yang menyebabkan anak-anak sulit membedakan antara yang benar-benar seni dan yang akan merusak budi pekerti. Kasus Inul Daratista contohnya yang sempat heboh beberapa waktu lalu, atau juga yang pernah heboh adalah kasus seorang wanita yang menjadikan tubuh telanjang sebagai kanvas untuk melukis (body painting). Semua itu sah atas nama seni bagi para penganutnya.

Ada juga penyebab yang terang-terangan merusak moral, seperti buku-buku bacaan cabul, majalah-majalah porno, dan blue film. Semua itu secara terang benderang dan disadari merusak moral manusia terutama generasi mudanya.

Hubbud Dunya atau dalam bahas Indonesia Cinta Dunia adalah penyebab utama dari rusaknya moral atau akhlak seseorang. Apa yang kita terangkan di atas sumbernya hubbud dunya ini. Karena cinta dunialah maka ulama menjual agam dan akheratnya, para pemimpin lupa tugasnya, dan orang-orang meremehkan agamanya, akhirnya berkuranglah nilai iman dan takwa dalam jiwa, yang akan berakibat, orang-orang berbuat sekehendak hatinya saja, istilah kerennya permissive society, tanpa mengindahkan rasa moralitasnya lagi.

Pada waktu 14 abad yang lalu, Nabi dan Rasul Allah Muhammad saw, sebenarnya telah mengingatkan kepada kita tentang malepetaka yang ditimbulkan oleh hubbud dunya tersebut. Beliau bersabda :
اصل جميع الخطايا حب الدنيا
Artinya: Sumber segala kesalahan, pelanggaran, kejahatan, tindak kriminal itu ialah cinta dunia.
Beliau juga bersabda yang artinya: “Barangsiapa mencintai sesuatu, maka ia menjadi budaknya”.

Demikianlah kita cukupkan dulu artikel yang kita beri judul “Sebab-Sebab Timbulnya Krisis Akhlak” ini. Insya Allah di waktu yang akan datang kita bahas kelanjutannya tentang cara menanggulangi krisis akhlak ini. Semoga bermanfaat.
Wallahua’lam bishawab.

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA KRISIS AKHLAK

Sebagai seorang manusia yang memiliki begitu banyak kebutuhan dan hajat, tentu saja kita senantiasa berharap agar semuanya terpenuhi. Tidak jarang kita bersusah payah berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Ada yang begitu mudah untuk memperolehnya dan ada yang begitu sulit untuk mendapatkannya. Bahkan tidak jarang juga ada yang tidak mendapatkan hasil sama sekali. Hanya Allah jualah yang memberikan karunianya.


Syaikh Ibnu ‘Atho’illah As-Sukandari dalam suatu kitabnya mengatakan, “Tidak ada satupun yang dapat menuntut akan tercapainya permintaan hajatmu seperti dalam keadaan terpaksa, dan tidak ada satu pun yang dapat menyerahkan tibanya pemberian-pemberian karunia Allah seperti merasa rendah diri dan sangat fakir miskin.”

3 Hal Yang Dapat Mendatangkan Karuia Allah

Lebih lanjut beliau mengatakan, ada tiga hal yang apabila seseorang berada dalam keadaan tersebut. Kemudian berdoa, maka doanya akan segera dikabulkan. Tiga hal tersebut, ialah:

1. Orang yang mudhthor (terpaksa)

Yakni apabila sudah tidak ada lagi yang dapat menolongnya, kecuali hanya Allah. Sebagaimana firman-Nya, dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 62, yang artinya: “Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya…..”

2. Orang yang dalam keadaan hina serta rendah diri dan tiada berdaya

Hal ini seperti yang dialami kaum muslimin yang sudah tidak berdaya dalam menghadapi serbuan orang-orang kafir ketika terjadi perang Badar. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 123, yang artinya: “Sungguh Allah telah membantu kamu (menenangkan kamu) dalam Perang Badar, ketika kamu dalam keadaan hina dan rendah diri tiada berdaya”.
 
3. Orang yang benar-benar dalam keadaan fakir

Yakni orang yang sengsara hidupnya dan tidak mampu lagi mencari penghasilan.

3 Hal Yang Dapat Mendatangkan Karuia Allah

KERUGIAN AKIBAT KEBENCIAN
Jalani hidup Anda dengan penuh kedamaian
KERUGIAN AKIBAT KEBENCIAN. Baik sadar ataupun tidak tahu, kebencian merupakan sifat yang sangat merusak, tidak hanya harga dirinya sendiri, namun juga keluarganya, lingkungannya, bahkan yang lebih luas lagi umat dan bangsa ini. kita akan kehilangan potensi kesuksesan yang kita miliki hanya karena kita terus memelihara sifat sangat tercela ini di hati kita.

Orang yang tetap larut dalam kebencian ini, waktunya hanya akan terkuras habis untuk berpikir buruk, merencanakan tindak-tindakan keji dan jahat, sedangkan waktunya tidak ada buat memikirkan hal-hal yang positif yang mendatangkan manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Jiwanya lemah, susah dan selalu gelisah dan itu tampak jelas dari raut wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Kata-katanya juga kotor dan keji terdorong oleh kebencian yang dideritanya tersebut.

Akibatnya Tenaga yang dimilikinya pun lenyap dihabiskan untuk menyalurkan dendamnya yang tak pernah puas. Lenyap sudah tenaganya untuk berbuat kebajikan. Lahir batinnya pun tersika. Naudzubillahimindzalik!

Hal lain yang tak kalah ruginya adalah hilangnya ketenteraman bersama, hidup akan selalu tercekam ketakutan, tegang dan cemas. Semua kenikmatan yang ada tidak bisa dinikmati, pun kenikamatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada lagi kenyamanan dalam belajar dan meraih ilmu, yang tentu semua ini amat merugikan masa depan siapa pun.

Juga tidak bisa lagi bekerja dengan baik dan tenang. Akibatnya penghasilan menjadi sulit didapat, kemampuan ekonomi menjadi sangat lemah, tak ada lagi biaya untuk makan dengan teratur, menjaga kesehatan dengan baik, dan inipun akan membuat tubuh semakin rentan terkena penyakit, baik oleh keterbatasan fisik maupun stres akibat situasi penuh permusuhan.

Pendidikan dalam keluarga pun menjadi tidak normal, bahkan tidak jarang nuansa kebencian dan kedamaian menjadi benih-benih kehancuran di masa yang akan datang. Dengan kata lain kebencian menimbulkan kehancuran lahir batin, diri maupun orang lain, bahkan dunia maupun akhirat.

Akankah hidup kita di atas dunia fana ini, harus kita warnai dengan kehinaan seperti ini? Jawabannya adalah tidak! Sudah seharusnya di dalam diri, kita tanamkan tekad yang kuat untuk menjalani hidup yang indah ini dengan penuh martabat, pengertian dan kedamaian, supaya hidup yang singkat ini berbuah barokah, bermanfaat pada diri dan orang lain. 

Artikel Selanjutnya: KEBENCIAN PENYEBAB KESENGSARAAN

KERUGIAN AKIBAT KEBENCIAN